kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Отож, Жовква (по-польському Жулкєв, єретична назва впродовж сорока совкороків - Нестеров) цікава своєю історією і уродженцями. Станіслав Жовкевський - шляхетський магнат, великий коронний гетьман, грізний воєначальник часів Московської Смути, типовий представник Gente Ruthenus natione Polonus (русин за кров'ю, нації польської) отримав від короля привілей на заснування тут - на північ від Львова, міста імені себе, і зробив з нього один із взірців ідеального ранньомодерного міста (такими ще вважають Станіславів-Франківськ Потоцьких і не знаю чий Самбір).

Нині Жовква має безліч речей, яких не чекаєш побачити в 14-тисячному містечку :)
Але по порядку :)
Приїхали, перший погляд:
Не пам'ятаю, що за монастир, він на реставрації, ми туди ще повернемося:ВНЕЗАПНО :)

Виходимо вже й на Вічеву Площу:Тут був ганебний стовп :-[Міська Ратуша:Русопятам привіт!Власне, увійшли на територію замку. Він був на той момент проти сонця, тому я не сфоткав його з фасаду.

Автентично :)Фрагмент дерев'яного водогону:Подвір'я замку ще не надто реставроване:А ось і брама замку (з подвір'я) з головним корпусом:Ніби в Середньовіччі:Мур з боку міста. Все відреставроване і не до кінця оригінальне:

Існує апокрифічна легенда, ніби Хмельницький народився в Жовкві:Несередньовічний пейзаж з відновленої бійниці:Вийшовши з замку, йдемо вуличкою милих осібнячків кінця XIX-поч. XX ст. Українських власників тут було чи не половина:

І функціоналізм:

Покружлявши житловими кварталами, повертаємося до старої частини з її пафосними церквами:...і потужними :)Це герб Тупа Підкова (з поміж іншого, герб Мацька і Збижка з Богданцю в "Хрестоносцях" ), не знаю, чий саме:Храм римокатолицький, тут спілкувалися з однією бабцею, наполовину полькою, яка повідала україно-польським суржиком, яка руїна тут була за Совку і як її зцілило святе місце:

Так, місто тісно пов'язане з іменем Яна Собєського, який любив тут бувати. А це могила його сина Якуба:В дзеркалі в центрі - я :-[

Це вже церква:Місцева синагога:Тут ми вже перекусили:

І прощальний погляд :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios