kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Днями на однму з форумів знову було підняте питання про тюркське походження українців. Жодного логічного і аргументованого підтвердження мої співрозмовники навести не спромоглися, але власне сам факт змусив згадати той
фактологічний матеріал, на якому будується обґрунтування даної тези.

Треба сказати, що на українофобську тему непрофесійними та нечистоплотними авторами написано чимало різноманітного шлаку, який, одначе, має риси поважної праці - стиль викладення, значний обсяг (парадокс, але багато хто сприймає графоманські обсяги тексту як ознаку правоти автора), ну і, власне, посилання на джерела. Методологія і фонові знання при цьому разюче відрізняються від тих, які використовують у своїх працях фахові історики, оскільки автори почасти вдаються до маніпулювання інформацією, володіння якою лежить у нетривкій площині міфів і стереотипів. Яскравим прикладом подібного махлярства є стаття про наче б то "неукраїнськість" "Енеїди" ("Язык Энеиды - не украинский"), величезне простирадло, яке розсипається на порох не те що після звертання до більш-менш авторитетної мовознавчої розвідки, а просто якщо опонентам донести, здавалося б елементарне - "Ять" в "малоросійських" текстах віддавна читалася як "i" чи "j".

Одначе темою цього посту є дещо інша "праця" - нашуміла по всіх російськомовних інтернетах "О тюркском происхождении украинцев". Я не намагався дізнатися про витоки і авторство цього опусу, мені було достатньо побачити резонанс навколо неї і захоплення викладеними ідеями з боку україноненависницької частини інтернет-спільноти.

Саме останніх я і збираюся засмутити - стаття є маніпуляцією від початку до кінця. Позаяк читати чергове простирадло мало кому цікаво, довести це я збираюся з допомогою фактів, які прямо суперечать згаданим тезам, а також очевидних доказів маніпулювання джерелами. Отже:

1. Адигські народи не є спорідненими тюркам. Зовсім навпаки, це автохтонне населення Прикавказзя. Численні джерела свідчать про присутність їхніх предків на цих теренах ще за Античних часів.

2. "Великий тлумачний словник сучасної української мови" 2001 року містить 170 тисяч слів. Можна припустити, що загальна кількість слів таким чином на 2012 рік може сягати далеко за 200 тисяч. Таким чином, згадані автором 4 тисячі тюркізмів, навіть якщо це правда, мають складати менше 2% лексики. Шкода говорити...

3. Єдиної європейської форми черепа не існує в природі. Доліхоцефальність дійсно є характерною для нордиків і ередземноморців, але так само європейцями є і круглоголові динариди, альпініди та борребю. Одночасно найпоширенішим расовим типом росіян є остбалтський, який також є круглоголовим.

4. Козак Мамай це не поширене ім'я, а легендарний образ із реальним прототипом. Так, князі Глинські були нащадками того-таки Мамая, а Острозькі були їхніми родичами. Подробиці тут

5. Твердження про параметри генетичної відстані опирається не на дослідження, а на згадку про них у пресі.

6. Прізвища на "-ко" дуже характерні для старої білоруської шляхти - Борейко, Ромейко, Зволейко, Гурко, Громико...

7. Дід Тараса Іван Андрійович, швець, мав прізвище Грушівський. Вже його син, батько поета, Григорій Іванович, називався Шевченко-Грушівський. Історія з його прізвищем відома з праці першого біографа Кобзаря, Олександра Кониського, чомусь невідомої таким "авторитетним шевченкознавцям" як Алєсь Бузіна.

8. Слово "Бут" навіть в російській мові має значення будівельного каменю.

9. З такою любов'ю (і невідомо з якими спотвореннями) згадуваний автором Самір Хотко є представником псевдоісторії. Подробиці тут

10. Ніякого "В. Гатцука" мені знайти не вдалося.

11. Афанасій Шафонський нічого не видавав у 1786 році.

12. Цитата Гоголя не містила слова "славянские" (Взгляд на составление Малороссии"), що й не дивно, оскільки він не лише не був погодінцем, а й писав свій твір у 1832 році, коли ця течії ще не підняла голову. До речі, гоголь це пташка, а не хитромудре складене прізвище.

13. Спасо-Преображенський Собор XI століття в Чернігові вважається найбільш збереженою пам'яткою давньоруської зодчої справи (на противагу голослівному твердженню про 1324 рік).

14. Основна мета старої російської бані - порятунок від паразитів, а не приємний запах тіла. Відповідно, лазня в Україні дістала поширення там, де в цьому була необхідність, див Гуцульська лазня.

15. Щиро вдячний Панові Андрію за це "Украинцы - не славяне, а ТЮРКИ" . Це, власне, можна було б поставити на п.2, бо йде просто нищівне спростування всіх лінгвістичних викладок.

Якщо в когось є зауваження чи доповнення, пишіть. Обов'язково врахую ;-)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:38 am
Powered by Dreamwidth Studios