kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
А ще в Орхусі є унікальний музей Старого Міста. В нас відома концепція створенння музею, коли історичну будівлю десь розбирають, а потім збирають на іншому місці. Але в нас мова йде лише про щось етнічне, а от в Орхусі данці пішли далі і створили музей оригінальних фахверкових будівель, макет ранньомодерного міста з ратушою, майданом, риночком, річкою, церквою та ремеслами. Звісно, за ті півтори години, що нам випали, важко встигнути обійти всі експозиції, але вже що вийшло, то вийшло :)

Вигляда все це так:Ну і поїхали:Інтер'єр початку XX століття:Велоремонтна майстерня початку XX століття:Явно раніше, подвір'ячко:

Хіт сезону - оцей сортир 1850 року для них музейний експонат ;)Думаю, теж перша половина XX століття:Аптека, XIX століття, кінець:Хімічна лабораторія початку XIX століття. Моя перша зустріч із подібним приладдям в реалі:Якийсь механізм, не пам'ятаю який (найпевніше млин, але млин там є діючий), але не пізніше XVIII ст.:Білий будиночок, напевно, в процесі:Оранжерея-теплиця, 1850-ті:Ще інтер'єр:Майстерня:Кузня (XVIII ст.)

Мерський будинок. Коридор XVI ст. зі скринями:Кабінет-приймальня (не згадаю), теж XVI ст., будинок мера:Будинок мера зовні:The Mintmaster’s Mansion, найвизначніша будівля музею. 1683 рік, Копенгаген, серйозний палац:Заднє подвір'я:Інтер'єри палацу:

Це вже XIX століття:

Чудова зала звідти ж:

Кухня (XVII-XVIII ст.) :)Музей іграшок:

"Історичний" Hi-Fi:Дальня вулиця:Фабрика, XIX століття:Інтер'єри XIX століття:

1864 рік:Водяний млин:

Поряд з млином:From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 08:23 am
Powered by Dreamwidth Studios