kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Троки, Тракай, Тракі.

Дуже філософське місце - і не помітив тоді. В Троках у них залізничний тупик і поруч цвинтар 8-)Станцію закрито і знаходиться вона на відшибі, обабіч міста, і так розтягнутого півостровом. Щоб було ясно, про що мова:Залізниця знаходиться на півдні і лише за північним краєм півострова, на другому острові, знаходиться фортеця. По прямій там десь 2,5 км, по дорогах кілометрів зо три, а то й більше. Спершу дорога вигляда так:Крига з озер ще не зійшла, листя на деревах ще немає... Словом, трохи не той Тракай з уявної казки :)Перші краєвиди. Крига вже не дуже безпечна (а надто для такого красеня як я), але ще псує пейзаж місцевості:

А ось і місто, якщо це можна так назвати:Будиночки дуже презентабельні:

І просто будиночки...

Трапляється і щось таке:Церква Різдва Богородиці на ремонті:Ідемо далі:Єзуїтський здалека:... і зблизька:Будиночки:Щось подібне до функціоналізму на Німецькій вулиці Вільнюсу:Поодинокі уламки насправді міської архітектури:

Каплиця св. Яна Непомука:Укріплення півострівного замку:Старіший будинок, такий собі дерев'яний класицизм:Кенаса, караїмський молитовний дім (на зразок синагоги), пам'ятка XVIII століття:А ось і острівний замок:Погляд в сторону:

На проміжному острові зустрічаємося з... Не знаю, може то сам Пяркунас, а може нє:Перед замком:

Інтер'єр караїмського ресторанчика:

Ще раз кенаса, вже майже в сутінках:


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios