kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
(Продовження. Початок тут)
Княжий палац, він же Нижній Замок (назву взяв з польської, бо з польської Вікі брав інфу). Повна реконструкція княжого палацу, що існував у XV-XVII століттях. Доля того замку була сумною - його зруйнували козаки Золотаренка і московські війська в 1650-х рр., після чого він лежав руїною і був остаточно розібраний на будматеріали в перші роки російського панування наприкінці XVIII століття.Зліва Нижній Замок, праворуч залишки і реконструкція Верхнього Замку, з відомою баштою Гедиміна:Ось і вона:Ще будівлі Верхнього замку. Вирушаю туди:Піднімаюся, бачу річку Неріс і на іншому березі район хмарочосів:

Башта зблизька:Заходжу всередину. Як годиться, реконструкція старого ансамблю Верхнього і Нижнього Замків і Катедрального:І ось я на даху башти, на оглядовому майданчику. Фантастичний краєвид на місто (забігаючи наперед - у Ченстохові ще фантастичніше):Катедральний і Палац (Нижній Замок) зверху:Ще раз палац і собор:Вздовж Нерісу:Нове місто:

Річка Вільня перед впаданням у Неріс:Спускаюся, виходжу на пішохідну вулицю Пілес (Замкову). Там теж багато цікавого:Навіть готика:Не раз Литва нагадує Данію:"Дзиґа" і сюди добралася :)Церква Параскеви П'ятниці. Виявляється, тут і Петро I відслужив був службу за перемогу в Північній війні. Німий литовець знаками показав мені, щоб я туди зайшов. Я зайшов, помолився, щось залишив:

Нікольська або ж Миколаївська церква:

Площа перед Ратушею. Праворуч сама Ратуша:Сама Ратуша:Варіації на тему кубізму:Розкішна еклектика:Вид з вікна готелю:

І знову трохи жерсті:Будівля Ринку:Спускаючись до вокзалу:

На цьому віленська частина фотозвіту закінчується. До зустрічі в Троках ;-)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios