kelepm: (Default)
[personal profile] kelepm
Варшава зустріла на вокзалі Варшава Всходня (чомусь саме Східна, а не Західна, хоч і з Кракова) галасливою юрбою футбольних фанатів, що скандували якісь гасла і підривали петарди з шашками:Варшава Центральна. Вирушаємо містом. Зараз буде і таке, що й донецьким сподобається :gigi:

Варшава. Перші кадри:

А це подарунок Варшаві від СРСР. Кажуть, між метро і цим, вони вибрали Це, щоб тепер ненавидіти за його архітектуру. А мені подобається, дуже стильно :)

Ще раз. Це називається Палацом Науки і Культури. У Валенсії воно прикольніше якось, але й це файно:

Все це Єрусалимська Алея, азохен вей :)ф

Ця штучна пальма, подейкують, один з символів сучасної Варшави:

Елементи старовини і тут:

Як можна помітити, то ми вже в архітектурно старшій частині міста:Коперник по-моєму:
Забув назву костьолу:

Пам'ятник князю Понятовському:Зліва вже королівський палац. Всередині не був:

Залишки оборонного муру:

Акція прихильників вегетаріанства і веганства:

Все це, здається, було відновлене після капітальних руйувань. От би нам так навчитися відновлювати, замість проливати крокодилячі сльози як за безслідно втраченою, за кожною кам'яничкою:

Вид зі старих мурів:
Вісла:Дім-музей Марії Склодовської-Кюрі:Продовження читайте тут

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kelepm: (Default)
kelepm

May 2013

S M T W T F S
   123 4
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios